WAX ONE MAX WASH & WAX SHAMPOO

Dầu giúp rửa sạch xe hơi và để lại độ bóng nguyên thủy của màu xe.

Dầu rửa và đánh bóng xe hơi:

Dầu giúp rửa sạch xe hơi và để lại độ bóng nguyên thủy của màu xe.